بانک اطلاعات جوشکاری

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
شرکت آزمون جوش کرمان آقای تاج الدینی خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت در امور ساخت و ساز کرمان- خیابان فیروزه- نبش فیروزه ۹

034-32472747

09133478323